اهمیت کود سولفات آمونیوم در زراعت کلزا


کود سولفات آمونیوم دارای ۲۱ درصد نیتروژن و ۲۴ درصد گوگرد است. نیاز کلزا به گوگرد (S) بیشتر از سایر محصولات زراعی است و تقریباً سه برابر گندم می باشد. از این رو سولفات آمونیوم به عنوان کود مخصوص گیاه کلزا است، زیرا تأمین کننده بسیار عالی برای گوگرد و نیتروژن به صورت همزمان است. کاربرد کود سولفات آمونیوم به عنوان کود سرک در مرحله آغاز ساقه دهی سبب افزایش تعداد گل، بزرگ تر شدن و پررنگ تر گل ها می شود، از این رو می تواند سبب افزایش محسوس عملکرد دانه تا 30 درصد شود.

کشاورزان عزیز و زحمتکش لطفاً استفاده از کود سولفات آمونیوم را در زراعت کلزا جدی بگیرید.

در عکس های زیر موارد مهمی درباره نقش گوگرد و کود سولفات آمونیوم در زراعت کلزا بیان شده است که توجه شما را به این موارد جلب می کنم.

 

 

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *